php扰乱加密方法与解密方法

前几天在网上下载了个屏蔽腾讯检测爬虫得代码,发现里面是类似上面得这种加密,于是乎开始了解密之路。发现这个其实无非就是个扰乱代码,要解密还是比较简单得。

后面发现这个代码其实已经有高手写好了加密与解密得方式,所以分享给大家。

一、PHP扰乱加密方法:

例如加密如下代码(test.php):

<?php echo "hello world.";
?>

加密方法如下:

<?php
/*
eval() 函数把字符串按照 PHP 代码来计算。该字符串必须是合法的 PHP 代码,且必须以分号结尾。
strtr() 字符替换 把字符串中的字符 "ia" 替换为 "eo":strtr("Hilla Warld","ia","eo");
*/
function T_rndstr($length = "") { //返回随机字符串
$str = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
if ($length == "") {
return str_shuffle($str);
} else {
return substr(str_shuffle($str), -$length);
}
}
$T_k1 = T_rndstr(); //随机密匙1
$T_k2 = T_rndstr(); //随机密匙2
$vstr = file_get_contents("./test.php"); //要加密的文件
$v1 = base64_encode($vstr);
$c = strtr($v1, $T_k1, $T_k2); //根据密匙替换对应字符
$c = $T_k1 . $T_k2 . $c;
//$qn变量功能下面会讲解
$isqs = 3;
if ($isqs == "1") { // 1 取随机字符串为变量名
$q = T_rndstr(); // 随机字符串
$q1 = substr($q, 2, 3);
$q2 = substr($q, 10, 10);
$q3 = substr($q, 20, 12);
$q4 = substr($q, 30, 10);
$q5 = substr($q, 40, 8);
$q6 = substr($q, 5, 5);
} else if ($isqs == "2") { // 2 为小写l和1组成,开头必须是字母
$q1 = "ll11l1l1";
$q2 = "l1lll11l";
$q3 = "ll1l1lll";
$q4 = "l1lll1l1";
$q5 = "l1l1ll11";
$q6 = "ll111l1l";
} else { // 大写O与数字0组成基本变量
$q1 = "O00O0O";
$q2 = "O0O000";
$q3 = "O0OO00";
$q4 = "OO0O00";
$q5 = "OO0000";
$q6 = "O00OO0";
}
$keystr = urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");
/* 字符串,里面必须要有变量所需的字符,比如 base64_decode
n1zb/ma5\vt0i28-pxuqy*6lrkdg9_ehcswo4+f37j
$q1 = base
$q3 = strtr
$q4 = substr
$q5 = 52 -> ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 长度
$q1 .= 64_decode -> base64_decode
*/
$s = '$' . $q6 . '=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");
$' . $q1 . '=$' . $q6 . '{3}.$' . $q6 . '{6}.$' . $q6 . '{33}.$' . $q6 . '{30};
$' . $q3 . '=$' . $q6 . '{33}.$' . $q6 . '{10}.$' . $q6 . '{24}.$' . $q6 . '{10}.$' . $q6 . '{24};
$' . $q4 . '=$' . $q3 . '{0}.$' . $q6 . '{18}.$' . $q6 . '{3}.$' . $q3 . '{0}.$' . $q3 . '{1}.$' . $q6 . '{24};
$' . $q5 . '=$' . $q6 . '{7}.$' . $q6 . '{13};
$' . $q1 . '.=$' . $q6 . '{22}.$' . $q6 . '{36}.$' . $q6 . '{29}.$' . $q6 . '{26}.$' . $q6 . '{30}.$' . $q6 . '{32}.$' . $q6 . '{35}.$' . $q6 . '{26}.$' . $q6 . '{30};
eval($' . $q1 . '("' . base64_encode('$' . $q2 . '="' . $c . '";eval(\'?>\'.$' . $q1 . '($' . $q3 . '($' . $q4 . '($' . $q2 . ',$' . $q5 . '*2),$' . $q4 . '($' . $q2 . ',$' . $q5 . ',$' . $q5 . '),$' . $q4 . '($' . $q2 . ',0,$' . $q5 . '))));') . '"));';
echo $s;
file_put_contents('./test_encode.php', '<?php '.$s.'?>');
?>

运行加密后就会加密成如下代码:

<?php
$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");
$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};
$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};
$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};
$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};
$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};
eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iTGhxQk16QW5Zc29qUlVmSVhKZVBGSFF2Q2FwRWtOVFpHY2lXdWxtYmdkclZ5S3R3RFNPeER2Z2pick1mT1hreXVHaFlTVW5FcFF3b1B0Y2lLQ2VSTkhkWlZhVElGc0FMeGxxV3ptSkJFejlXdFFNQ1BkTUZZUGphTzJ2b1lQVWtSWkJYSXhqM0kzVVhSUDRkSlcwbFl6OCt6d2s9IjtldmFsKCc/PicuJE8wME8wTygkTzBPTzAwKCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwkT08wMDAwKjIpLCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwkT08wMDAwLCRPTzAwMDApLCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwwLCRPTzAwMDApKSkpOw=="));
?>

这种加密会让人看的头疼,不过对于php牛人加密还是比较简单的。

二、php解密方式:

<?php
// 加密的文件格式必须固定!!
/*
$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");
$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};
$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};
$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};
$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};
$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};
eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iTmV5SElCamZRdk......1UYVNuUUpnY21UYVVoOCtoTm89IjtldmFsKCc/=="));?>
*/
// 要解密的文件,去掉php标识
$encode_sourcecode = file_get_contents("./test_e.php");
$encode_sourcecode = str_replace('<?php','', $encode_sourcecode);
$encode_sourcecode = str_replace('?>','', $encode_sourcecode);
// 提取第一次需要解密的内容
// 即JE8wTzAwMD0iTmV5SElCamZRdk......1UYVNuUUpnY21UYVVoOCtoTm89IjtldmFsKCc/==
echo '</br></br>------------------------------$encode_sourcecode_content</br>';
$start = strripos($encode_sourcecode, '("') + 2;
$end = strripos($encode_sourcecode, '")');
$encode_sourcecode_content = substr($encode_sourcecode, $start, $end - $start);
echo $encode_sourcecode_content;
// 解密加密部分的代码后的内容
// $O0O000="NeyHIBjfQvDMwo......JoSptgMdl3M3JgSKQTiB0nuh8+hNo="; eval('......OO0000))));
echo '</br></br>------------------------------$decode_sourcecode_content</br>';
$decode_sourcecode_content = base64_decode($encode_sourcecode_content);
echo $decode_sourcecode_content;
// 解密后还是一个加密的代码,需要再次解码,所以要再次提取需要被解密的内容出来
// 即NeyHIBjfQvDMwo......JoSptgMdl3M3JgSKQTiB0nuh8+hNo=
echo '</br></br>------------------------------$decode_sourcecode_content_encode_content</br>';
$start = stripos($decode_sourcecode_content, '"') + 1;
$end = strripos($decode_sourcecode_content, '"') ;
$decode_sourcecode_content_encode_content = substr($decode_sourcecode_content, $start, $end - $start);
echo $decode_sourcecode_content_encode_content;
// 根据加密规则,替换字符并解码,即可得到原文件
echo '</br></br>------------------------------$decode_sourcecode_content_encode_content</br>';
$origin_content = base64_decode(strtr(
substr($decode_sourcecode_content_encode_content, 104),
substr($decode_sourcecode_content_encode_content, 52, 52),
substr($decode_sourcecode_content_encode_content, 0, 52)));
var_dump($origin_content);
file_put_contents('./test_origin.php', $origin_content);
?>

本文转载来源:php中文网 http://www.php.cn/php-weizijiaocheng-375982.html

本文由 易云博客 作者:易云 发表,其版权均为 易云博客 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 易云博客 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。
15

发表评论